Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec II.

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021.


Datové schránky od roku 2023.

Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek pro občany.


Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021.
Veřejná vyhláška - platby daně z nemovitostí pro rok 2022.
Vodné pro rok 2022.

Platné ceny vodného pro rok 2022 pro naši obec.


Nedostatečně určítě identifikovaní vlastníci pozemků.
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 1/2020.

nařízení o zpřísnění nošení ochranných prostředků v zasažených oblastech Jihočeského kraje dnem 29.7.2020, 0:00 hodin.


Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY BYLO ZMĚNĚNO 30.7.2020. změna spočívá ve vydání nové přílohy č.1.


OPATŘENÍ VLÁDY ČR - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platné dnem 17.1.2022.

V přílohách naleznete opatření vyhlášená vládou ČR v souvislosti s šířením koronaviru.
VŠECHNY DOKUMENTY JSOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY.


Informace k dani z nemovitých věcí.

nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.


Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně.

Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody vydal opatření obecné povahy č. 1/2015, ze dne 3. 6. 2015, kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) v obvodu své působnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).


Kontrola hospodaření obce za rok 2018.

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Úřední deska - archiv změn