Úřední deska
Vodné pro rok 2023.

Platné ceny vodného pro rok 2023 pro naši obec.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec II.

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021.


Nedostatečně určítě identifikovaní vlastníci pozemků.
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 1/2020.

nařízení o zpřísnění nošení ochranných prostředků v zasažených oblastech Jihočeského kraje dnem 29.7.2020, 0:00 hodin.


OPATŘENÍ VLÁDY ČR - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platné dnem 17.1.2022.

V přílohách naleznete opatření vyhlášená vládou ČR v souvislosti s šířením koronaviru.
VŠECHNY DOKUMENTY JSOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY.


Informace k dani z nemovitých věcí.

nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.


Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně.

Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody vydal opatření obecné povahy č. 1/2015, ze dne 3. 6. 2015, kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) v obvodu své působnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).


Kontrola hospodaření obce za rok 2018.

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Úřední deska - archiv změn