Obecný archiv

Poplatky

- za odpady Kč 150,- za číslo popisné u domů s obyvateli hlášenými k trvalému pobytu,

- za odpady Kč 100,- za číslo popisné u domů určených k rekreaci,

- za psa Kč 60,- za kus.

Poplatek je též možno zaplatit převodem z účtu na účet obce:

- číslo účtu: 13722301/0100

- vedený u Komerční banky, pobočka Bechyně

- jako variabilní symbol prosím použijte číslo popisné.

TENTO ZPŮSOB JE PRO OBĚ STRANY JEDNODUŠŠÍ.

V případě úhrady poplatku převodem, bude vydáno potvrzení o zaplacení pouze na základě žádosti na mailu obec@haskovcovalhota.cz.

 


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne.pdf 3577.2 Kb

Ustavující schůze nového zastupitelstva obce.

Dne 31. října proběhla v souladu se zákonem o volbách do obecních zastupitelstev ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelstvo volilo funkcionáře obce. Staronovým starostou a místostarostou bylii jednohlasně zvoleni p. Zdeněk Kočí a Radek Douda. Obsazení ostatních výborů a komisí je možno najít na stránkách obce v sekci https://www.haskovcovalhota.cz/zastupitelstvo/.

Obecní zastupitelstvo se uneslo, že schůze zastupitelstva budou vždy první středu v měsíci ve 20:00 hodin. Schůze se koná v malé zasedačce obecního úřadu a vždy je veřejná. O termínu a programu je veřejnost vždy informována pozvánkou, která js vyvěšena na obecní vývěsce a na stránkách obce minimálně 7 dní předem.


Výsledek voleb do Evropského parlamentu 2019.

Dne 24. a 25. 5. 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. voleb se v obci zúčastnilo 45 % voličů. Ve volbách získaly hlasy následijící strany:

 • Česká pirátská strana                                                            6 hlasů
 • Koalice STAN a TOP 09                                                      6 hlasů
 • ANO 2011                                                                             5 hlasů
 • Svoboda a přímá demokracie T. Okamury (SPD)                2 hlasy
 • ODS                                                                                      2 hlasy
 • KSČM                                                                                   2 hlasy
 • ČSSD                                                                                    1 hlas
 • PRO Česko                                                                            1 hlas
 • Pro zdraví a sport                                                                  1 hlas
 • Alternativa pro Českou republiku 2017                                1 hlas

Závěrečný účet obce Haškovcova Lhota za rok 2018.

Závěrečný účet byl zpracován podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce úřadu v době od 10. 6. 2019 do 25. 6. 2019. Obecnímu zastupitelstvu nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty. Návrh závěrečného účtu byl projednán a schválen. Závěrečný účet bude vyvěšen na webových stránkách obce a v písemném podobě je uložen v dokumentech úřadu.

Zastupitelstvo obce Haškovcova Lhota schvalilo na svém jednání 25.6.2019:

 1. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haškovcova Lhota za rok 2018 a to bez výhrad.
 2. účetní uzávěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2018.

https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/ucetni-vykazy/zaverecny-ucet-obce-haskovcova-lhota-za-rok-2019.html


Poplatky obce platné od 1.1.2020.

S účinností od 1. ledna 2020 dochází k výrazným změnám zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích. Konkrétní výše poplatků je uvedena v tomto článku a v plném znění ve vyhláškách úřadu.

 • Poplatek z pobytu - 4,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • Poplatek ze psů za kalendářní rok činí:
  • za jednoho psa      ............................................................................................….....60,- Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...........................................…60,- Kč,
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..................................................…60,- Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               ……………………….........................................................................................….......60,- Kč.
 • Poplatek za odpady činí:
  • 300 Kč za kalendářní rok pro domácnost v domě určeném k trvalému bydlení v němž mají obyvatelé trvalé bydliště a
  • 300 Kč za kalendářní rok pro osoby, která mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  • 40 Kč za evidenční známku, určenou k evidenci odpadů, kterou je třeba nalepit na každou popelnici před každým svozem komunálního odpadu,
  • Po zaplacení poplatku obdrží každá domácnost v domě určeném k trvalému bydlení, v němž mají obyvatelé trvalé bydliště zdarma 26 evidenčních známek, které je třeba nalepit na každou popelnici před každým svozem komunálního odpadu,
  • Pokud v domě určeném k trvalému bydlení je přihlášeno více než 4 osoby, obdrží takováto domácnost zdarma 52 evidenčních známek.
  • Osoby, která mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba si zakoupí na obecním úřadu potřebné množství evidenčních známek, určených k evidenci odpadů. Cena známek je stanovena v bodě c), tohoto článku. Tyto evidenční známky je třeba nalepit na každou popelnici před každým svozem komunálního odpadu.

 

Poplatek je též možno zaplatit převodem z účtu na účet obce:

- číslo účtu: 13722301/0100

- vedený u Komerční banky, pobočka Bechyně

- jako variabilní symbol prosím použijte číslo popisné.

TENTO ZPŮSOB JE PRO OBĚ STRANY JEDNODUŠŠÍ.

V případě úhrady poplatku převodem, bude vydáno potvrzení o zaplacení pouze na základě žádosti na mailu obec@haskovcovalhota.cz.

 


Změna termínu schůze OZ.

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVE PŘEKLÁDÁ ZE STŘEDY 29.1. NA ČTVRTEK 30.1.2020 VE 20:00 HODIN.


Zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

Nařízení Hejtmanky Jihočeského kraje k zamezení vzniku požárů v současné době nedostatku vody.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyhlaseni-zvyseneho-nebezpeci-pozaru-9.4.2020.pdf 603.4 Kb

Pozvánka na scxhůzi OZ, která se bude konat 2.9.2020.

Plánovaný program:

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Provádění brigádnické činnosti v obci.
 5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2020.
 6. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 2020.
 7. Různé.

 


Pozvánka na schůzi OZ dne 4.11.2020.

           Obecní zastupitelstvo zve všechny občany obce Haškovcova Lhota na pravidelnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat podle plánu zasedání OZ dne 4.11.2020 ve 20:00 hod., v budově obecního úřadu. OZ uvítá veškeré náměty pro doplnění programu schůze a popřípadě i jiná jednání Obecního zastupitelstva.

Schůze se bude konat ve velké zasedačce, kvůli opatření proti šíření koronavirové infekce. Podle nařízení MZ se koná bez přítomnost veřejnosti. Pokud mají občané nějaké podněty zašlete je na obecní mail obec@haskovcovalhota.cz

 

Plánovaný program:

 

 1. Zahájení, návrh programu.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Stav financí obce.
 4. Odprodej vodárny
 5. Návrh rozpočtu 2021
 6. Rozpočtový výhled 2022 – 2026
 7. Pozemkové úpravy
 8. Rozpočtové opatření 2/2020
 9. Důchodci a Mikuláš
 10. Rozsvícení vánočního stromu
 11. Různé.

Rozpočty obce.

Zveřejnění návrhů rozpočtového opatření č. 2/2020, rozpočtu na rok 2021 a nového rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2026.

Rozpočtového opatření č. 2/2020 najdete https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2020.html,

Návrh rozpočtu na rok 2021 najdete zde: https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpocty/rozpocet-pro-rok-2021.html

Návrh nového rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2026 najdete zde: https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/rozpoctovy-vyhled/navrh-rozpoctoveho-vyhledu-na-roky-2022-2026.html


Datum konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

se konají v

 

pátek 8. října 2021 od 1400 do 2200 hod

sobotu 9. října 2021 od 0800 do 1400 hod

 

 

Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti  obecního úřadu (čp. 5)


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

Na základě zákona a dle platných norem žádá firma EG.D, a.s. o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V příloze naleznete upozornění na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
orezy-20221103-upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny.pdf 54.1 Kb