Aktuality

Změna sazby místního poplatku za používáníobecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku z pobytu.

Vážení spoluobčané,

Současná ekonomická situace státu nás nutí reagovat i v oblasti obecního rozpočtu. Obecní poplatky byly stejné poslední 3 roky. Hlavní zátěží rozpočtu obce jsou výdaje na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2019 kdy došlo k poslední změně poplatků doplácela obec na jednoho trvale bydlícího občana 1240,65 Kč a v roce 2022 byl doplatek již 1627,27 Kč. Celkové náklady na provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů po výběru poplatků od poplatníků a společnosti EKO-KOM tvoří 162 206,62 Kč což je 11,5 % výdajů obce. Vlivem změny cen energií, pohonných hmot a poplatků za likvidaci odpadů dojde i ke zvýšení nákladů v roce 2023 cca o 60 000,- Kč.

Abychom udrželi rozpočet obce ve stejné výši muselo zastupitelstvo přistoupit ke zvýšení sazby poplatku za použití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zvýšit sazbu místního poplatku z pobytu.

Nová sazba poplatku bude od 1.1.2024 ve výši 400,- Kč na poplatníka.

Nová sazba poplatku z pobytu činí od 1.1.2023 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Systém výdeje a prodeje známek zůstává stejný jako doposud.

Definice poplatníků a další podmínky k poplatkům jsou uvedeny v Obecně závazných vyhláškách č. 1/2023 (místní poplatek z pobytu) a 2/2023 (systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Obě tyto vyhlášky jsou zveřejněny na stránkách obce (vyhlášky obce).

Podrobná kalkulace je k nahlédnutí v dokumentaci úřadu. tomuto kroku. Veškeré další informace je možno získat na tel č. 724 192 065, na stránkách obce www.haskovcovalhota.cz, v zápisech z jednání OZ nebo přímo na jednání OZ.