Aktuality

Nové vyhlášky obce.

Dnem 1.1.2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky.

S účinností od 1. ledna 2020 dochází k výrazným změnám zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona znamená nutnost obsahových změn stávajících obecně závazných vyhlášek (OZV), v některých případech i jejich úplné zrušení. Pro naši obec to znamená zrušení „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních poplatcích“, ze dne 23.11.2012 a přílohy č. 1 k „Obecně závazná vyhlášce č. 2/2003, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Haškovcova Lhota“, ze dne 10.12.2003. tyto dokumenty jsou nahrazeny novými Obecně závaznými vyhláškami, které jsou zveřejněny v sekci Vyhlášky, úplné znění naleznete zde.