Úřední deska

Závěrečný účet obce Haškovcova Lhota za rok 2018.

Závěrečný účet byl zpracován podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce úřadu v době od 10. 6. 2019 do 25. 6. 2019. Obecnímu zastupitelstvu nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty. Návrh závěrečného účtu byl projednán a schválen. Závěrečný účet bude vyvěšen na webových stránkách obce a v písemném podobě je uložen v dokumentech úřadu.

Zastupitelstvo obce Haškovcova Lhota schvalilo na svém jednání 25.6.2019:

  1. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haškovcova Lhota za rok 2018 a to bez výhrad.
  2. účetní uzávěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2018.

https://www.haskovcovalhota.cz/dokumenty-uradu/ucetni-vykazy/zaverecny-ucet-obce-haskovcova-lhota-za-rok-2019.html