Úřední deska

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Haškovcova Lhota obce Haškovcova Lhota provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Haškovcova Lhota podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e


na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-8/2020-308, že v katastrálním území Haškovcova Lhota obce Haškovcova L hota bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 14.10.2020 přibližně do 14.11.2020. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.