Úřední deska

Dražební vyhláška.

Dražba pozemků v KÚ Haškovcova Lhota

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Tábor ze dne 20. 3. 2012, č. j. 4EXE 465/2012-25, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu Tábor ze dne 12. 11. 2007, č. j. 22 Ro 935/2007 - 17 ve věci

oprávněného MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.),

proti

povinnému Kobaníková Kateřina, za účasti: Kobaník Ladislav,

pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce rozhodl takto:


vydává


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU


o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I.
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz zahájení elektronické dražby: dne 27.11.2019 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.11.2019 ve 13:30 hodin. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
II.
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
- parcela č. 573/5 o výměře 500 m2 - zahrada zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec 563625  Haškovcova Lhota, katastrální území 739588 Haškovcova Lhota, na listu vlastnictví č. 427, se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří např. oplocení, vrata, vrátka, přípojka  elektro

a dále
- stavba rozestavěného rodinného domku postaveného na pozemku parcely č. 573/5 a parcely č. 573/14, na základě žádosti ze dne 29.04.2014 podané spolu s projektovou dokumentací, stavebníky Ladislavem Kobaníkem (nar. 07.10.1980) a Kateřinou Kobaníkovou (nar. 30.04.1984) na odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bechyně pod. č. 1359/2014/VaŽP/Šv dosud nezapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec 563625  Haškovcova Lhota, katastrální území 739588 Haškovcova Lhota, na listu vlastnictví č. 427, se všemi součástmi a příslušenstvím.
III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí 960.000,00 Kč (slovy: devětsetšedesáttisíckorunčeských).
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřícíchk draženému celku a činí částku 640.000,00 Kč (slovy: šestsetčtyřicettisíckorunčeských).
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce 200.000,00 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských). Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději 1 hodinu před dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Praha 1 JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před dražbou na účet tohoto úřadu, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 27-9183490217/0100, v.s.: 173412, s.s.: rodné číslo/IČO zájemce o dražbu. K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že na jeho účet také došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební jistotu do uvedeného termínu. Hodlá-li osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebního jednání (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi). Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno, nebude v případě dalšího dražebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlíženo. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby). Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.
VII.
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovité věci zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly zjištěny.
VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží. Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, s poučením, že přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, soud (soudní exekutor) odmítne.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebníhojednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
XIII.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
XIV.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc, kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.
7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude udělen příklep.
9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
10. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
11. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep. 12. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až o doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2. Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII.-XIV. není přípustné.

 

Veškeré další dokumenty, tj. Exekuční příkazy s doložkami právní moci jsou k nahlédnutí u Obecního úřadu po domluvě na tel. čísle +420 724 192 065.