Úřední deska
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 1/2020.

nařízení o zpřísnění nošení ochranných prostředků v zasažených oblastech Jihočeského kraje dnem 29.7.2020, 0:00 hodin.


Veřejná vyhláška k placení daní v roce 2020.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti. Hromadné předpisné seznamy přístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2020.


Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY BYLO ZMĚNĚNO 30.7.2020. změna spočívá ve vydání nové přílohy č.1.


Opatření vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu.

V přílohách naleznete opatření vyhlášená vládou ČR v souvislosti s šířením koronaviru.
VŠECHNY DOKUMENTY JSOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.

seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v katastrálním území Haškovcova Lhota.


Informace k dani z nemovitých věcí.

nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020.


Vodné pro rok 2020.

Platné ceny vodného pro rok 2020 pro naši obec.


Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně.

Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody vydal opatření obecné povahy č. 1/2015, ze dne 3. 6. 2015, kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) v obvodu své působnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).


Závěrečný účet obce Haškovcova Lhota za rok 2018.

Závěrečný účet byl zpracován podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Kontrola hospodaření obce za rok 2018.

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Úřední deska - archiv změn