Úřední deska
Aukční vyhláška.

Aukce pozemkové parcely č. 819 - koryto říčky Smutné v k.ú. Haškovcova Lhota.


Návrh rozpočtu obce pro rok 2020

Obecní zastupitelstvo na svém jednání schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2020.


Veřejná vyhláška

4. aktualizace zásad územniho rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.


Dražební vyhláška.

Dražba pozemků v KÚ Haškovcova Lhota


Závěrečný účet obce Haškovcova Lhota za rok 2018.

Závěrečný účet byl zpracován podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019.

Obecní zastupiteůlstvo schválilo na své schůzi 25.6.2019 Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019. Plné znění RO je v uloženo v kapitole "dokumenty úřadu - rozpočty - ROZPOČET PRO ROK 2019.


Kontrola hospodaření obce za rok 2018.

Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.


Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - Kormorán velký.

Ministerstvo životního prostředí tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.


Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.


Vodné pro rok 2019.

Stanovení ceny vodného a aktualizované "Porovnání všech položek výpočtu ceny pro pitnou vodu za rok 2018" pro výpočet ceny pro vodné a stočné na rok 2019.


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Úřední deska - archiv změn