Obec Haškovcova Lhota

Úřední deska
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Hejtmanka Jihočeského kraje svoláví na na čtvrtek 23. května 2019 od 10:00 hodin jednání krajského zastupitelstva.


Sdělení Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci daň na rok 2019.


Opatření obecné povahy - kůrovec.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.


Vodné pro rok 2019.

Stanovení ceny vodného a aktualizované porovnání všech položek výpočtu ceny pro pitnou vodu pro rok 2019


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa.

s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců z čeledi kůrovcovitých, zejména lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého, ve smrkových porostech ležících nejen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor, připravil Městský úřad Tábor, zastoupený odborem životního prostředí, dopis pro vlastníky lesa, v němž je upozorňuje na jejich zákonné povinnosti předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení těchto škůdců.


Úřední deska - archiv změn